Lhůty, pravidla a další informace o zapisování do katastru

Měsíční archív: Únor 2014

Katastr nemovitostí zápis staré stavby

Zákoník o katastru nemovitostí se v od nového roku změnil docela radikálním způsobem. Jednou z velice důležitých změn je například to, že nové stavby se automaticky stávají součástí pozemku, takže se nezapisují do katastru nemovitostí individuálně, jelikož jsou součástí již zapsaného pozemku.

Problém může samozřejmě nastat, pokud chcete postavit nemovitost na pozemku, který vám nepatří. A nemusí to být pouze problémy s majitelem, na jehož pozemku chcete stavět, ale mohou to být také problémy s bankou, u které máte hypotéku. Pojďme se nyní blíže podívat na situaci, kdy chcete stavět na cizím pozemku.

Podle nového zákona by mělo platit, že pokud postavíte nemovitost na cizím pozemku, které k pozemku přirůstá, tak se vlastníkem stává majitel pozemku. To samozřejmě neplatí, ale některé věci z tohoto plynou. Vy tímto získáte určité virtuální stavební právo, které trvá devadesát devět let. Kromě tohoto bude mít také majitel pozemku předkupní právo na vaši nemovitost, pokud byste se ji rozhodli prodat.

Vy také budete mít předkupní právo na pozemek vlastníka, pokud by se jej on rozhodl prodat. K tomuto se ale ne moc rády staví banky, které mohou zaujmout postoj, kdy vám nedají hypotéku právě z toho důvodu, že budete stavět na cizím pozemku. Tento nový zákon bude platit pouze pro nové stavby v roce 2014. Pokud máte zapsaný dům v katastru nemovitostí, tak se vás žádné změny netýkají.

Vložil Katastr nemovitostí informace | Štítek , , , | Zanechat komentář

Lhůta zápisu do katastru nemovitostí

Lhůta zápisu do katastru nemovitostí se v současné době stále zkracuje, což je samozřejmě dobře. Stále se však nemůžeme moc v tomto ohledu porovnávat s ostatními vyspělými evropskými státy, které mají tyto lhůty nižší.

Pokud bychom se měli na nějaké tyto státy podívat, tak například lhůta ve Švýcarsku je dva, maximálně tři dny, v Itálii nebo v Německu by měli vaši nemovitost zapsat za pět až sedm dní a tak podobně.

V České republice je tato lhůta stanovena na třicet dní, přičemž u složitějších případů je pak tato lhůta prodloužena na šedesát dní.

Jak již bylo výše řečeno, situace se ale u nás neustále zlepšuje, což jde poznat ve většině krajů v České republice, kde může být provedení zápisu otázkou pouze několika dní. Nejhůře je na tom stále kraj Pražský, kdy se lhůty stále nedaří snížit. Situace v Pražském kraji je dokonce tak špatné, že se mnohdy lhůty prodlužují i nad zákonem stanovený limit.

Do těchto třicet dnů vám musí přijít oznámení od stavebního úřadu, případně od jiných příslušných orgánů, o zamítnutí nebo o schválení. Pokud vám nic do třiceti dnů nedojde, je toto považováno za tichý souhlas.

Vložil Katastr nemovitostí informace | Štítek , , , | Zanechat komentář

Změna zápisu v katastru nemovitostí

Změna zápisu v katastru nemovitostí je potřeba v takových případech, kdy například chcete změnit způsob využívání stavby. V takových případech musíte postupovat podle přesně předepsaného postupu.

Celá změna zápisu v katastru nemovitostí se se ohlašuje na základě ohlášení vlastníka dané nemovitosti nebo jiného člověka, který je k tomuto oprávněný. Pokud tedy budete chtít zahlásit změnu způsobu využití stavby, tak s tím v první řadě musí souhlasit daný stavební úřad. Vy tedy, jako oprávněná osoba, musíte ohlásit změnu a čekat, jak se k tomu příslušný stavební úřad vyjádří.

Pokud se dočkáte kladného vyjádření od stavebního úřadu, tak je vám do třiceti dnů zasláno oznámení o schválení. Pokud se dočkáte na druhou stranu záporného vyjádření od stavebního úřadu, tak je vám opět do třiceti dnů zasláno příslušné oznámení o zamítnutí. Ještě může nastat situace, kdy vám do třiceti nedojde žádné oznámení, tedy ani o schválení, ani o zamítnutí.

V takovém případě se toto bere jako souhlas stavebního úřadu, který je udělen takzvaně mlčky. Ke změně v zápisu, konkrétně o změně způsobu využití stavby, mohou mít také co říct například vaši sousedé nebo jiné třetí osoby. Tomuto tak je v případech, kdy se jich změna nějakým způsobem dotýká. Vše se pak řeší ještě za pomoci správního řízení.

Vložil Zápis do katastru nemovitostí | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zápis garáže do katastru nemovitostí

V prvé řadě je nutno říct, že garáž se zapisuje do katastru nemovitostí pouze v těch případech, ve kterých je zkolaudována jako garáž. Pokud tedy nedojde k její kolaudaci, tak je považována pouze jako určitá část domku, parcely a tak podobně. Co všechno se tedy při zápisu do katastru nemovitostí eviduje?

Dochází zde k zápisu vlastnického práva, zástavního práva, práva odpovídajícímu věcnému břemeni, předkupního práva s účinky práva věcného a dalších práv, která mohou být případně stanovena zákonem. Zápisem se pak rozumí poznámka, záznam, vklad a výmaz poznámky, záznamu a vkladu. Pokud jde o řízení k povolení vkladu věci do katastru nemovitostí, tak se jedná vlastně o právní úkon.

Ten začíná tehdy, kdy doručíte na příslušný katastrální úřad písemný návrh. Tento návrh pak musí ze zákona obsahovat označení daného a příslušného katastrálního úřadu, dále příjmení a jméno, rodné číslo fyzické osoby a trvalý pobyt. Dále také, pokud jsou účastníci řízení, název, IČO a sídlo právnických osob. Dále zde musí být bezpodmínečně uvedeno označení práv, jako třeba zástavních, vlastnických, předkupních a tak podobně, které se budou do katastru nemovitostí zapisovat.

K návrhu se pak podává také příloha, kde by měla být listina, plná moc, úředně ověřené překlady listin, výpisy z obchodního rejstříku a tak podobně. Na veškeré náležitosti se můžete podívat na oficiální stránky katastru nemovitostí.

Vložil Zápis do katastru nemovitostí | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zápis věcného břemene do katastru

Věcné břemeno je řazeno mezi věci právo k cizí věci. Jedná se o to, že vlastník nemovité věci je určitým způsobem omezován jiným tak, že jako vlastník dané nemovité věci se musíte něčeho zdržet nebo něco strpět. V současné době je to v právu nastavené také tak, že můžete mít povinnost něco konat.

Toto bylo dříve řazeno k takzvaným reálným břemenům. Pokud bychom se měli podívat na nějaké konkrétní příklad věcných břemen, tak se jedná například o to, že můžete trvale cestovat po cestě, která je umístěná na cizím soukromém pozemku nebo že jako rodiče máte zajištěné trvalé bydlení v domě svých dětí a tak podobně.

Věcné břemeno pak může být spojeno s určitou věcí nebo samozřejmě s určitou osobou, a to jak právnickou, tak také fyzickou. Pokud je věcné břemeno spojeno s věcí, tak přechází z vlastníka na vlastníka, pokud je spojenou s osobou, tak toto právo zaniká se smrtí dané osoby. Věcná břemena se nejčastěji zřizují v takových případech, kdy daná věc nejde vyřešit nájmem nebo koupí.

Většinou se tímto způsobem řeší například nějaké nepříznivé vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, mezi sousedy, mezi rodinnými příslušníky a tak podobně. Pokud jde o vznik věcného břemene, tak může vzniknout na základě závěti, písemnou smlouvou, na základě dohody dědiců, pravomocným rozhodnutím příslušných orgánů a ze zákona.

Vložil Zápis do katastru nemovitostí | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Cena výpisu z katastru nemovitostí

Pokud se budete chtít nějakou podrobněji podívat do katastru nemovitostí, případně si nechat udělat výpis z katastru nemovitostí, tak vás to bude samozřejmě něco stát, neboť se jedná o placenou službu.

V současné době existuje na oficiálních stránkách aplikace, která je zdarma a kde se nemusíte registrovat, avšak tam zjistíte pouze některé informace o vlastnictví jednotek, pozemků, parcel a tak podobně. Pro výpis z katastru nemovitostí musíte využít dálkového přístupu.

V prvé řadě si tedy musíte založit účet, abyste mohli využít dálkového přístupu. Tyto účty jsou zřizovány Českým úřadem katastrálním a zeměměřickým. Současná doba nabízí tři druhy účtů, ke kterým jsou přiřazeny tři varianty aplikace DS. V prvé řadě se jedná o běžný placený účet, ve kterém naleznete všechny funkce bez jakýchkoliv omezení.

Každý výstup, kterého využijete, se vám naúčtuje podle klasického ceníku. Běžný placený přístup si může zřídit opravdu každý, přičemž služby jsou zákazníkovi fakturovány zcela obvykle. Dalším typem je účet pro bezúplatný dálkový přístup, který je určený zejména pro konání orgánů ve veřejné správě. Částky, které se na tomto účtu za výstupy vyčerpají, se registrují, avšak nefakturují.

Posledním typem účtu je účet pro účely vydávání ověřených výstupů z katastru nemovitostí. Na tomto účtu jsou umožněny jen výstupy, které jsou určené pro ověření a mají charakter elektronické listiny.

Vložil Ceník katastru nemovitostí | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Archív katastru nemovitostí

Do archívu katastru nemovitostí můžete nahlížet dvěma způsoby. V prvé řadě se jedná o dálkový přístup do katastru nemovitostí, kde si můžete zjistit všechno podrobně a do posledního detailu. Jde však o to, že se jedná o placenou službu, u které si musíte registrovat.

V současné době je ale také spuštěna aplikace nahlížení do katastru nemovitostí na oficiálních stránkách katastrálního a zemského úřadu, kde si můžete zjistit online některé určité údaje, které se týkají vlastnictví jednotek a staveb, parcel a tak podobně, které jsou evidované v katastru nemovitostí. Dále se zde také můžete podívat na informace o různých řízeních, které jsou na katastrálních pracovištích založeny pro účely vlastnických zápisů a tak podobně.

Toto nahlížení do katastru nemovitostí je na rozdíl od dálkového přístupu do katastru nemovitostí bezplatné a nevyžaduje žádnou registraci. Je však samozřejmě jasné, že pokud se budeme bavit o možnostech výstupu, tak zjistíme o hodně méně údajů než u dálkového přístupu. Jedná se například o výpis z katastru nemovitostí a tak podobně.

Pokud se tedy podíváte na oficiální stránky katastrálního úřadu, konkrétně do nahlížení do katastru nemovitostí, máte zde na výběr několik možností. Můžete si zde vyhledat parcelu, vyhledat stavbu, vyhledat jednotku, vyhledat řízení, zobrazit mapu a tak podobně.

Vložil Hledání v katastru nemovitostí | Štítek , , , | Zanechat komentář

Druhy pozemků z katastru nemovitostí

Pozemkem označujeme vlastně část povrchu na zemi, který je od jiných části oddělený nějakou přesně vyměřenou a danou hranicí.

Může se jednat o hranici vlastnickou, hranici katastrálního území, hranicí, která je stanovená územním souhlasem, územních rozhodnutím, regulačním plánem a tak podobně.

Podle katastru nemovitostí rozlišujeme množství druhů pozemků, které jsou stanoveny charakteristikou, jež je zapisována do map a knih.

V prvé řadě máme například zemědělské pozemky. Sem patří kupříkladu zahrada, což je pozemek, na kterém se pěstují květiny, zelenina nebo jiné plodiny. Tyto plodiny jsou pak povětšinou určeny pro vlastní potřebu. Dále existuje třeba orná půda, což je pozemek, na kterém se pěstují pravidelně okopaniny, obilniny, technické plodiny, pícniny a tak podobně. Může se také jednat o pozemek, který je dočasně zatravňován.

Dále máme chmelnici, tedy pozemek, na kterém je pěstován chmel, vinici, tedy pozemek, na kterém je pěstována réva vinná nebo ovocný sad, který by měl být souvisle osázen ovocnými keři nebo ovocnými stromy. Dále máme třeba lesní pozemek, což je pozemek, na kterém se nachází lesní průsek, lesní porost nebo nezpevněná lesní cesta.

Dalším typem je pak například vodní plocha, což je pozemek, na kterém se nachází vodní nádrž, koryto vodního toku, mokřad, močál, bažina a tak podobně.

Vložil Katastr nemovitostí informace | Štítek , , , | Zanechat komentář

Katastralní úřad Brno venkov

Katastrálních úřadů je v každém kraji poměrně veliké množství, přičemž Brno – venkov není samozřejmě výjimkou pro Jihomoravský kraj. Tento katastrální úřad se nachází konkrétně na ulici Úzká čísla popisného 471/6.

Pokud budete chtít tento katastrální úřad pro městskou část Brno – venkov navštívit, podívejte se první na úřední hodiny, abyste nevážili celou cestu zbytečně. Pro veřejnost je tento úřad otevřený každý den, a to od osmi hodin do pěti, do tří nebo v pátek do dvanácti. Pro geodety je tento úřad otevřený na objednání v úterý a ve čtvrtek od osmi do dvou hodin odpoledne. Podatelna je pak opět otevřena každý den v otevíracích hodinách stejně jako pro veřejnost.

Oddíl státní správy a samosprávy je na tomto katastrálním úřadě otevřený v úterý a ve čtvrtek, a to od osmi do dvanácti a po polední pauze od půl jedné do půl druhé. Pokud chcete navštívit tento úřad poprvé, tak se nejprve ujistěte, že opravdu pod úřad pro Brno – venkov spadáte. Zjistíte to na oficiálních stránkách tohoto úřadu na internetu, kde jsou vypsána všechna města, vesnice a další útvary, které pod tento katastrální úřad spadají.

Vložil Katastrální úřady | Štítek , , , | Zanechat komentář