Lhůty, pravidla a další informace o zapisování do katastru

Archív

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí České republiky je veřejný soubor údajů nemovitostí, které se nacházejí v České republice. Tyto údaje pak zahrnují popis dané nemovitosti, polohové a geoatrické určení a tak podobně.

Ve zjednodušené formě se se jedná o katastr víceúčelový, který kromě daňových účelů slouží také pro technické a statistické účely.

Součástí katastru nemovitostí je pak také například evidence věcných práv, vlastnických práv a dalších práv, které jsou určeny zákonem.

Co všechno je tedy v katastru nemovitostí evidováno? Jedná se o pozemky, které mohou mít podobu parcel, nebytové prostory, byty, budovy, rozestavěné budovy, věcná práva a právní vztahy. Veškerý obsah katastru nemovitostí je uspořádány v takzvaném katastrálním operátu, přičemž jeho dalšími součástmi jsou Soubor popisných informaci, neboli SPI, dále Soubor geodetických informací, neboli SGI, sbírka listin, dokumentace zabývající se výsledky měření a šetření pro obnovu a vedení SGI, souhrnné přehledy o půdních fondech atd.

Během času může samozřejmě při vedení katastru nemovitostí docházet k různým změnám, přičemž se jedná například o změny průběhu hranic budov, parcel, katastrálního území, údajů o vlastníkovi, ochrany nemovitosti, druhu pozemku, výměru, pomístním názvosloví a tak podobně. Pokud se rozhodnete, můžete také provést určité změny v katastru nemovitostí. Pokud je v evidenci nějaká chyba zřejmá, tak může být provedena na popud daného katastrálního úřadu.

Pokud není, můžete o změnu požádat jak vlastník. Jedná se například o změnu účelnosti stavby a tak podobně. Zapisování do katastru nemovitostí může probíhat poznámkou, záznamem, vklade nebo samozřejmě naopak výmazem tří jmenovaných. Vedení katastru nemovitostí má několik zásad, kterých se drží. Jedná se například o zásadu priority, kdy dodržuje časové pořadí zapsání.

Dále máme například zásady intabulance, speciality, oficiality, veřejnosti, dobré víry, legality, zásady dispoziční a tak podobně.

Vložil Katastr nemovitostí informace | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Jak hledat v katastru nemovitostí

Hledání v katastru nemovitostí je v současné době mnohem jednoduší, než tomu bývalo dříve. Dříve, kdy ještě nebyly takové možnosti, jestli museli v každém případě jít na příslušný katastrální úřad a tam si tyto informace vyptat, což mohlo ve frmolu klidně trvat i několik hodin (ostatně jak to na úřadech chodí i v této době).

V dnešní době si na ten úřad můžete zajít samozřejmě také, ale na výběr ještě máte z několika dalších internetových služeb, které můžete využít z poklidu svého domova. Samozřejmě musíte mít internetové připojení.

Státní správa zeměměřictví a katastru nabízí v současné době tři online služby, kterých můžete využít. V prvé řadě se jedná o službu klasického nahlížení do katastru nemovitostí. Tato služba je zadarmo, nemusíte se nikde registrovat a může ji využít opravdu každý.

Jelikož je však tato služba zadarmo, tak můžete zjistit jen poměrně málo informací. Jedná se například údaje, které se týkají vlastnictví bytových jednotek parcel, staveb, nebytových prostorů a tak podobně. Pokud budete chtít získat více informaci, případně požádat o výpis z katastru nemovitostí, budete muset využít služby dálkového přístupu do katastru nemovitostí (nebo si samozřejmě zajít na úřad).

K tomu abyste mohli tuto službu využít, je potřeba se zaregistrovat a nabít si svůj účet. Typ účtu si zvolíte při registraci. Jsou účty pro běžné občany, který si může založit každý a také účty, které využívá veřejná správa a tak podobně.

Vložil Hledání v katastru nemovitostí | Štítek , , , | Zanechat komentář

Jak nahlásit adresu katastru nemovitostí

Poskytování údajů z katastru nemovitostí upravuje vyhláška číslo 358 o poskytování údajů z katastru nemovitostí. Existuje samozřejmě obvyklé a klasické formy vydávání kopií, opisů, informací a tak podobně, které jsou dostupné přímo na pracovištích katastrálních úřadů.

Státní správa zeměměřictví a katastru však poskytuje také jiné služby, které jsou dostupné prostřednictvím internetu, takže nemusíte složitě obrážet úřady, kde byste strávili jistě dlouhou chvíli. Jedná se o aplikaci s názvem Webová služba dálkového přístupu, placenou aplikaci Dálkového přístupu k datům katastru nemovitostí a bezplatnou službu Nahlížení do katastru nemovitostí.

Poslední ze služeb je tedy bezplatná a nemusíte se nikde složitě registrovat. V této aplikaci si můžete zjistit určité údaje, které se týkají vlastnictví bytových jednotek, stave nebo parcel, které jsou evidované v katastrů nemovitostí. Služby této aplikace jsou však samozřejmě omezené, jelikož se jedná o službu bezplatnou.

Pokud se podíváte na oficiální stránky této služby, tak zde máte na výběr mezi vyhledáním parcely, vyhledáním řízení, vyhledání bytové jednotky nebo nebytového prostoru a vyhledáním stavby. Pokud jde o dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí, tak se v prvé řadě musíte zaregistrovat a vybrat si účet.

Na výběr zde máte z běžného účtu, který si může založit naprosto každý, z účtu, který je určený pro správní orgány a tak podobně. Na každou službu je pak určený tarif dle jednotného ceníku.

Vložil Ceník katastru nemovitostí | Štítek , , , | Zanechat komentář

Cena zápisu na katastru

Správní poplatky za příjem každého z návrhu na přijetí do katastru nemovitostí jsou různé a liší se podle daného charakteru stavby.

Za každý návrh, který je přijatý na řízení o vkladu, zaplatíte v dnešní době jeden tisíc korun.

Za přijetí návrhu nemovitosti, která nějak souvisí s výstavbou veřejně prospěšných staveb pro zásobování vodou, pro zneškodnění odpadu, pro veřejnou dopravu, pro odvádění odpadní vody a její čištění, pro veřejnou správu, pro veřejné školství a tak podobně, může vybrat katastrální úřad poplatky do maximální výše deseti tisíc korun.

Na toto pak musíte při žádosti na katastrálním úřadě samozřejmě upozornit, že se jedná o stavbu takového charakteru. Vztahují se totiž na ně určitá zvýhodnění, takže byste byli sami proti sobě, kdybyste na toto neupozornili. Pokud budete podávat na katastrálním úřadě více návrhů na povolení vkladu, tak hradíte každou položku samozřejmě jednotlivě.

Pokud budete dále žádat o prohlášení o rozdělení práv pozemku a domu, tak se v tomto případě vybírá souhrnný poplatek pěti set korun. Pokud byste dané poplatky v daných případech neuhradili, tak katastrální úřad pozastaví vyjednávání o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Některé úkony, či některé účastníci mohou být od poplatků podle určitých zákonů osvobozeni.

Vložil Ceník katastru nemovitostí | Štítek , , , | Zanechat komentář

Katastr nemovitostí zápis staré stavby

Zákoník o katastru nemovitostí se v od nového roku změnil docela radikálním způsobem. Jednou z velice důležitých změn je například to, že nové stavby se automaticky stávají součástí pozemku, takže se nezapisují do katastru nemovitostí individuálně, jelikož jsou součástí již zapsaného pozemku.

Problém může samozřejmě nastat, pokud chcete postavit nemovitost na pozemku, který vám nepatří. A nemusí to být pouze problémy s majitelem, na jehož pozemku chcete stavět, ale mohou to být také problémy s bankou, u které máte hypotéku. Pojďme se nyní blíže podívat na situaci, kdy chcete stavět na cizím pozemku.

Podle nového zákona by mělo platit, že pokud postavíte nemovitost na cizím pozemku, které k pozemku přirůstá, tak se vlastníkem stává majitel pozemku. To samozřejmě neplatí, ale některé věci z tohoto plynou. Vy tímto získáte určité virtuální stavební právo, které trvá devadesát devět let. Kromě tohoto bude mít také majitel pozemku předkupní právo na vaši nemovitost, pokud byste se ji rozhodli prodat.

Vy také budete mít předkupní právo na pozemek vlastníka, pokud by se jej on rozhodl prodat. K tomuto se ale ne moc rády staví banky, které mohou zaujmout postoj, kdy vám nedají hypotéku právě z toho důvodu, že budete stavět na cizím pozemku. Tento nový zákon bude platit pouze pro nové stavby v roce 2014. Pokud máte zapsaný dům v katastru nemovitostí, tak se vás žádné změny netýkají.

Vložil Katastr nemovitostí informace | Štítek , , , | Zanechat komentář

Lhůta zápisu do katastru nemovitostí

Lhůta zápisu do katastru nemovitostí se v současné době stále zkracuje, což je samozřejmě dobře. Stále se však nemůžeme moc v tomto ohledu porovnávat s ostatními vyspělými evropskými státy, které mají tyto lhůty nižší.

Pokud bychom se měli na nějaké tyto státy podívat, tak například lhůta ve Švýcarsku je dva, maximálně tři dny, v Itálii nebo v Německu by měli vaši nemovitost zapsat za pět až sedm dní a tak podobně.

V České republice je tato lhůta stanovena na třicet dní, přičemž u složitějších případů je pak tato lhůta prodloužena na šedesát dní.

Jak již bylo výše řečeno, situace se ale u nás neustále zlepšuje, což jde poznat ve většině krajů v České republice, kde může být provedení zápisu otázkou pouze několika dní. Nejhůře je na tom stále kraj Pražský, kdy se lhůty stále nedaří snížit. Situace v Pražském kraji je dokonce tak špatné, že se mnohdy lhůty prodlužují i nad zákonem stanovený limit.

Do těchto třicet dnů vám musí přijít oznámení od stavebního úřadu, případně od jiných příslušných orgánů, o zamítnutí nebo o schválení. Pokud vám nic do třiceti dnů nedojde, je toto považováno za tichý souhlas.

Vložil Katastr nemovitostí informace | Štítek , , , | Zanechat komentář

Změna zápisu v katastru nemovitostí

Změna zápisu v katastru nemovitostí je potřeba v takových případech, kdy například chcete změnit způsob využívání stavby. V takových případech musíte postupovat podle přesně předepsaného postupu.

Celá změna zápisu v katastru nemovitostí se se ohlašuje na základě ohlášení vlastníka dané nemovitosti nebo jiného člověka, který je k tomuto oprávněný. Pokud tedy budete chtít zahlásit změnu způsobu využití stavby, tak s tím v první řadě musí souhlasit daný stavební úřad. Vy tedy, jako oprávněná osoba, musíte ohlásit změnu a čekat, jak se k tomu příslušný stavební úřad vyjádří.

Pokud se dočkáte kladného vyjádření od stavebního úřadu, tak je vám do třiceti dnů zasláno oznámení o schválení. Pokud se dočkáte na druhou stranu záporného vyjádření od stavebního úřadu, tak je vám opět do třiceti dnů zasláno příslušné oznámení o zamítnutí. Ještě může nastat situace, kdy vám do třiceti nedojde žádné oznámení, tedy ani o schválení, ani o zamítnutí.

V takovém případě se toto bere jako souhlas stavebního úřadu, který je udělen takzvaně mlčky. Ke změně v zápisu, konkrétně o změně způsobu využití stavby, mohou mít také co říct například vaši sousedé nebo jiné třetí osoby. Tomuto tak je v případech, kdy se jich změna nějakým způsobem dotýká. Vše se pak řeší ještě za pomoci správního řízení.

Vložil Zápis do katastru nemovitostí | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zápis garáže do katastru nemovitostí

V prvé řadě je nutno říct, že garáž se zapisuje do katastru nemovitostí pouze v těch případech, ve kterých je zkolaudována jako garáž. Pokud tedy nedojde k její kolaudaci, tak je považována pouze jako určitá část domku, parcely a tak podobně. Co všechno se tedy při zápisu do katastru nemovitostí eviduje?

Dochází zde k zápisu vlastnického práva, zástavního práva, práva odpovídajícímu věcnému břemeni, předkupního práva s účinky práva věcného a dalších práv, která mohou být případně stanovena zákonem. Zápisem se pak rozumí poznámka, záznam, vklad a výmaz poznámky, záznamu a vkladu. Pokud jde o řízení k povolení vkladu věci do katastru nemovitostí, tak se jedná vlastně o právní úkon.

Ten začíná tehdy, kdy doručíte na příslušný katastrální úřad písemný návrh. Tento návrh pak musí ze zákona obsahovat označení daného a příslušného katastrálního úřadu, dále příjmení a jméno, rodné číslo fyzické osoby a trvalý pobyt. Dále také, pokud jsou účastníci řízení, název, IČO a sídlo právnických osob. Dále zde musí být bezpodmínečně uvedeno označení práv, jako třeba zástavních, vlastnických, předkupních a tak podobně, které se budou do katastru nemovitostí zapisovat.

K návrhu se pak podává také příloha, kde by měla být listina, plná moc, úředně ověřené překlady listin, výpisy z obchodního rejstříku a tak podobně. Na veškeré náležitosti se můžete podívat na oficiální stránky katastru nemovitostí.

Vložil Zápis do katastru nemovitostí | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zápis věcného břemene do katastru

Věcné břemeno je řazeno mezi věci právo k cizí věci. Jedná se o to, že vlastník nemovité věci je určitým způsobem omezován jiným tak, že jako vlastník dané nemovité věci se musíte něčeho zdržet nebo něco strpět. V současné době je to v právu nastavené také tak, že můžete mít povinnost něco konat.

Toto bylo dříve řazeno k takzvaným reálným břemenům. Pokud bychom se měli podívat na nějaké konkrétní příklad věcných břemen, tak se jedná například o to, že můžete trvale cestovat po cestě, která je umístěná na cizím soukromém pozemku nebo že jako rodiče máte zajištěné trvalé bydlení v domě svých dětí a tak podobně.

Věcné břemeno pak může být spojeno s určitou věcí nebo samozřejmě s určitou osobou, a to jak právnickou, tak také fyzickou. Pokud je věcné břemeno spojeno s věcí, tak přechází z vlastníka na vlastníka, pokud je spojenou s osobou, tak toto právo zaniká se smrtí dané osoby. Věcná břemena se nejčastěji zřizují v takových případech, kdy daná věc nejde vyřešit nájmem nebo koupí.

Většinou se tímto způsobem řeší například nějaké nepříznivé vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, mezi sousedy, mezi rodinnými příslušníky a tak podobně. Pokud jde o vznik věcného břemene, tak může vzniknout na základě závěti, písemnou smlouvou, na základě dohody dědiců, pravomocným rozhodnutím příslušných orgánů a ze zákona.

Vložil Zápis do katastru nemovitostí | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Cena výpisu z katastru nemovitostí

Pokud se budete chtít nějakou podrobněji podívat do katastru nemovitostí, případně si nechat udělat výpis z katastru nemovitostí, tak vás to bude samozřejmě něco stát, neboť se jedná o placenou službu.

V současné době existuje na oficiálních stránkách aplikace, která je zdarma a kde se nemusíte registrovat, avšak tam zjistíte pouze některé informace o vlastnictví jednotek, pozemků, parcel a tak podobně. Pro výpis z katastru nemovitostí musíte využít dálkového přístupu.

V prvé řadě si tedy musíte založit účet, abyste mohli využít dálkového přístupu. Tyto účty jsou zřizovány Českým úřadem katastrálním a zeměměřickým. Současná doba nabízí tři druhy účtů, ke kterým jsou přiřazeny tři varianty aplikace DS. V prvé řadě se jedná o běžný placený účet, ve kterém naleznete všechny funkce bez jakýchkoliv omezení.

Každý výstup, kterého využijete, se vám naúčtuje podle klasického ceníku. Běžný placený přístup si může zřídit opravdu každý, přičemž služby jsou zákazníkovi fakturovány zcela obvykle. Dalším typem je účet pro bezúplatný dálkový přístup, který je určený zejména pro konání orgánů ve veřejné správě. Částky, které se na tomto účtu za výstupy vyčerpají, se registrují, avšak nefakturují.

Posledním typem účtu je účet pro účely vydávání ověřených výstupů z katastru nemovitostí. Na tomto účtu jsou umožněny jen výstupy, které jsou určené pro ověření a mají charakter elektronické listiny.

Vložil Ceník katastru nemovitostí | Štítek , , , , | Zanechat komentář