Lhůty, pravidla a další informace o zapisování do katastru

Archív kategorií: Katastr nemovitostí informace

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí České republiky je veřejný soubor údajů nemovitostí, které se nacházejí v České republice. Tyto údaje pak zahrnují popis dané nemovitosti, polohové a geoatrické určení a tak podobně.

Ve zjednodušené formě se se jedná o katastr víceúčelový, který kromě daňových účelů slouží také pro technické a statistické účely.

Součástí katastru nemovitostí je pak také například evidence věcných práv, vlastnických práv a dalších práv, které jsou určeny zákonem.

Co všechno je tedy v katastru nemovitostí evidováno? Jedná se o pozemky, které mohou mít podobu parcel, nebytové prostory, byty, budovy, rozestavěné budovy, věcná práva a právní vztahy. Veškerý obsah katastru nemovitostí je uspořádány v takzvaném katastrálním operátu, přičemž jeho dalšími součástmi jsou Soubor popisných informaci, neboli SPI, dále Soubor geodetických informací, neboli SGI, sbírka listin, dokumentace zabývající se výsledky měření a šetření pro obnovu a vedení SGI, souhrnné přehledy o půdních fondech atd.

Během času může samozřejmě při vedení katastru nemovitostí docházet k různým změnám, přičemž se jedná například o změny průběhu hranic budov, parcel, katastrálního území, údajů o vlastníkovi, ochrany nemovitosti, druhu pozemku, výměru, pomístním názvosloví a tak podobně. Pokud se rozhodnete, můžete také provést určité změny v katastru nemovitostí. Pokud je v evidenci nějaká chyba zřejmá, tak může být provedena na popud daného katastrálního úřadu.

Pokud není, můžete o změnu požádat jak vlastník. Jedná se například o změnu účelnosti stavby a tak podobně. Zapisování do katastru nemovitostí může probíhat poznámkou, záznamem, vklade nebo samozřejmě naopak výmazem tří jmenovaných. Vedení katastru nemovitostí má několik zásad, kterých se drží. Jedná se například o zásadu priority, kdy dodržuje časové pořadí zapsání.

Dále máme například zásady intabulance, speciality, oficiality, veřejnosti, dobré víry, legality, zásady dispoziční a tak podobně.

Vložil Katastr nemovitostí informace | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Katastr nemovitostí zápis staré stavby

Zákoník o katastru nemovitostí se v od nového roku změnil docela radikálním způsobem. Jednou z velice důležitých změn je například to, že nové stavby se automaticky stávají součástí pozemku, takže se nezapisují do katastru nemovitostí individuálně, jelikož jsou součástí již zapsaného pozemku.

Problém může samozřejmě nastat, pokud chcete postavit nemovitost na pozemku, který vám nepatří. A nemusí to být pouze problémy s majitelem, na jehož pozemku chcete stavět, ale mohou to být také problémy s bankou, u které máte hypotéku. Pojďme se nyní blíže podívat na situaci, kdy chcete stavět na cizím pozemku.

Podle nového zákona by mělo platit, že pokud postavíte nemovitost na cizím pozemku, které k pozemku přirůstá, tak se vlastníkem stává majitel pozemku. To samozřejmě neplatí, ale některé věci z tohoto plynou. Vy tímto získáte určité virtuální stavební právo, které trvá devadesát devět let. Kromě tohoto bude mít také majitel pozemku předkupní právo na vaši nemovitost, pokud byste se ji rozhodli prodat.

Vy také budete mít předkupní právo na pozemek vlastníka, pokud by se jej on rozhodl prodat. K tomuto se ale ne moc rády staví banky, které mohou zaujmout postoj, kdy vám nedají hypotéku právě z toho důvodu, že budete stavět na cizím pozemku. Tento nový zákon bude platit pouze pro nové stavby v roce 2014. Pokud máte zapsaný dům v katastru nemovitostí, tak se vás žádné změny netýkají.

Vložil Katastr nemovitostí informace | Štítek , , , | Zanechat komentář

Lhůta zápisu do katastru nemovitostí

Lhůta zápisu do katastru nemovitostí se v současné době stále zkracuje, což je samozřejmě dobře. Stále se však nemůžeme moc v tomto ohledu porovnávat s ostatními vyspělými evropskými státy, které mají tyto lhůty nižší.

Pokud bychom se měli na nějaké tyto státy podívat, tak například lhůta ve Švýcarsku je dva, maximálně tři dny, v Itálii nebo v Německu by měli vaši nemovitost zapsat za pět až sedm dní a tak podobně.

V České republice je tato lhůta stanovena na třicet dní, přičemž u složitějších případů je pak tato lhůta prodloužena na šedesát dní.

Jak již bylo výše řečeno, situace se ale u nás neustále zlepšuje, což jde poznat ve většině krajů v České republice, kde může být provedení zápisu otázkou pouze několika dní. Nejhůře je na tom stále kraj Pražský, kdy se lhůty stále nedaří snížit. Situace v Pražském kraji je dokonce tak špatné, že se mnohdy lhůty prodlužují i nad zákonem stanovený limit.

Do těchto třicet dnů vám musí přijít oznámení od stavebního úřadu, případně od jiných příslušných orgánů, o zamítnutí nebo o schválení. Pokud vám nic do třiceti dnů nedojde, je toto považováno za tichý souhlas.

Vložil Katastr nemovitostí informace | Štítek , , , | Zanechat komentář

Druhy pozemků z katastru nemovitostí

Pozemkem označujeme vlastně část povrchu na zemi, který je od jiných části oddělený nějakou přesně vyměřenou a danou hranicí.

Může se jednat o hranici vlastnickou, hranici katastrálního území, hranicí, která je stanovená územním souhlasem, územních rozhodnutím, regulačním plánem a tak podobně.

Podle katastru nemovitostí rozlišujeme množství druhů pozemků, které jsou stanoveny charakteristikou, jež je zapisována do map a knih.

V prvé řadě máme například zemědělské pozemky. Sem patří kupříkladu zahrada, což je pozemek, na kterém se pěstují květiny, zelenina nebo jiné plodiny. Tyto plodiny jsou pak povětšinou určeny pro vlastní potřebu. Dále existuje třeba orná půda, což je pozemek, na kterém se pěstují pravidelně okopaniny, obilniny, technické plodiny, pícniny a tak podobně. Může se také jednat o pozemek, který je dočasně zatravňován.

Dále máme chmelnici, tedy pozemek, na kterém je pěstován chmel, vinici, tedy pozemek, na kterém je pěstována réva vinná nebo ovocný sad, který by měl být souvisle osázen ovocnými keři nebo ovocnými stromy. Dále máme třeba lesní pozemek, což je pozemek, na kterém se nachází lesní průsek, lesní porost nebo nezpevněná lesní cesta.

Dalším typem je pak například vodní plocha, což je pozemek, na kterém se nachází vodní nádrž, koryto vodního toku, mokřad, močál, bažina a tak podobně.

Vložil Katastr nemovitostí informace | Štítek , , , | Zanechat komentář