Lhůty, pravidla a další informace o zapisování do katastru

Archív kategorií: Zápis do katastru nemovitostí

Změna zápisu v katastru nemovitostí

Změna zápisu v katastru nemovitostí je potřeba v takových případech, kdy například chcete změnit způsob využívání stavby. V takových případech musíte postupovat podle přesně předepsaného postupu.

Celá změna zápisu v katastru nemovitostí se se ohlašuje na základě ohlášení vlastníka dané nemovitosti nebo jiného člověka, který je k tomuto oprávněný. Pokud tedy budete chtít zahlásit změnu způsobu využití stavby, tak s tím v první řadě musí souhlasit daný stavební úřad. Vy tedy, jako oprávněná osoba, musíte ohlásit změnu a čekat, jak se k tomu příslušný stavební úřad vyjádří.

Pokud se dočkáte kladného vyjádření od stavebního úřadu, tak je vám do třiceti dnů zasláno oznámení o schválení. Pokud se dočkáte na druhou stranu záporného vyjádření od stavebního úřadu, tak je vám opět do třiceti dnů zasláno příslušné oznámení o zamítnutí. Ještě může nastat situace, kdy vám do třiceti nedojde žádné oznámení, tedy ani o schválení, ani o zamítnutí.

V takovém případě se toto bere jako souhlas stavebního úřadu, který je udělen takzvaně mlčky. Ke změně v zápisu, konkrétně o změně způsobu využití stavby, mohou mít také co říct například vaši sousedé nebo jiné třetí osoby. Tomuto tak je v případech, kdy se jich změna nějakým způsobem dotýká. Vše se pak řeší ještě za pomoci správního řízení.

Vložil Zápis do katastru nemovitostí | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zápis garáže do katastru nemovitostí

V prvé řadě je nutno říct, že garáž se zapisuje do katastru nemovitostí pouze v těch případech, ve kterých je zkolaudována jako garáž. Pokud tedy nedojde k její kolaudaci, tak je považována pouze jako určitá část domku, parcely a tak podobně. Co všechno se tedy při zápisu do katastru nemovitostí eviduje?

Dochází zde k zápisu vlastnického práva, zástavního práva, práva odpovídajícímu věcnému břemeni, předkupního práva s účinky práva věcného a dalších práv, která mohou být případně stanovena zákonem. Zápisem se pak rozumí poznámka, záznam, vklad a výmaz poznámky, záznamu a vkladu. Pokud jde o řízení k povolení vkladu věci do katastru nemovitostí, tak se jedná vlastně o právní úkon.

Ten začíná tehdy, kdy doručíte na příslušný katastrální úřad písemný návrh. Tento návrh pak musí ze zákona obsahovat označení daného a příslušného katastrálního úřadu, dále příjmení a jméno, rodné číslo fyzické osoby a trvalý pobyt. Dále také, pokud jsou účastníci řízení, název, IČO a sídlo právnických osob. Dále zde musí být bezpodmínečně uvedeno označení práv, jako třeba zástavních, vlastnických, předkupních a tak podobně, které se budou do katastru nemovitostí zapisovat.

K návrhu se pak podává také příloha, kde by měla být listina, plná moc, úředně ověřené překlady listin, výpisy z obchodního rejstříku a tak podobně. Na veškeré náležitosti se můžete podívat na oficiální stránky katastru nemovitostí.

Vložil Zápis do katastru nemovitostí | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zápis věcného břemene do katastru

Věcné břemeno je řazeno mezi věci právo k cizí věci. Jedná se o to, že vlastník nemovité věci je určitým způsobem omezován jiným tak, že jako vlastník dané nemovité věci se musíte něčeho zdržet nebo něco strpět. V současné době je to v právu nastavené také tak, že můžete mít povinnost něco konat.

Toto bylo dříve řazeno k takzvaným reálným břemenům. Pokud bychom se měli podívat na nějaké konkrétní příklad věcných břemen, tak se jedná například o to, že můžete trvale cestovat po cestě, která je umístěná na cizím soukromém pozemku nebo že jako rodiče máte zajištěné trvalé bydlení v domě svých dětí a tak podobně.

Věcné břemeno pak může být spojeno s určitou věcí nebo samozřejmě s určitou osobou, a to jak právnickou, tak také fyzickou. Pokud je věcné břemeno spojeno s věcí, tak přechází z vlastníka na vlastníka, pokud je spojenou s osobou, tak toto právo zaniká se smrtí dané osoby. Věcná břemena se nejčastěji zřizují v takových případech, kdy daná věc nejde vyřešit nájmem nebo koupí.

Většinou se tímto způsobem řeší například nějaké nepříznivé vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, mezi sousedy, mezi rodinnými příslušníky a tak podobně. Pokud jde o vznik věcného břemene, tak může vzniknout na základě závěti, písemnou smlouvou, na základě dohody dědiců, pravomocným rozhodnutím příslušných orgánů a ze zákona.

Vložil Zápis do katastru nemovitostí | Štítek , , , , | Zanechat komentář