Lhůty, pravidla a další informace o zapisování do katastru

Archív štítků: katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí České republiky je veřejný soubor údajů nemovitostí, které se nacházejí v České republice. Tyto údaje pak zahrnují popis dané nemovitosti, polohové a geoatrické určení a tak podobně.

Ve zjednodušené formě se se jedná o katastr víceúčelový, který kromě daňových účelů slouží také pro technické a statistické účely.

Součástí katastru nemovitostí je pak také například evidence věcných práv, vlastnických práv a dalších práv, které jsou určeny zákonem.

Co všechno je tedy v katastru nemovitostí evidováno? Jedná se o pozemky, které mohou mít podobu parcel, nebytové prostory, byty, budovy, rozestavěné budovy, věcná práva a právní vztahy. Veškerý obsah katastru nemovitostí je uspořádány v takzvaném katastrálním operátu, přičemž jeho dalšími součástmi jsou Soubor popisných informaci, neboli SPI, dále Soubor geodetických informací, neboli SGI, sbírka listin, dokumentace zabývající se výsledky měření a šetření pro obnovu a vedení SGI, souhrnné přehledy o půdních fondech atd.

Během času může samozřejmě při vedení katastru nemovitostí docházet k různým změnám, přičemž se jedná například o změny průběhu hranic budov, parcel, katastrálního území, údajů o vlastníkovi, ochrany nemovitosti, druhu pozemku, výměru, pomístním názvosloví a tak podobně. Pokud se rozhodnete, můžete také provést určité změny v katastru nemovitostí. Pokud je v evidenci nějaká chyba zřejmá, tak může být provedena na popud daného katastrálního úřadu.

Pokud není, můžete o změnu požádat jak vlastník. Jedná se například o změnu účelnosti stavby a tak podobně. Zapisování do katastru nemovitostí může probíhat poznámkou, záznamem, vklade nebo samozřejmě naopak výmazem tří jmenovaných. Vedení katastru nemovitostí má několik zásad, kterých se drží. Jedná se například o zásadu priority, kdy dodržuje časové pořadí zapsání.

Dále máme například zásady intabulance, speciality, oficiality, veřejnosti, dobré víry, legality, zásady dispoziční a tak podobně.

Vložil Katastr nemovitostí informace | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Katastr nemovitostí zápis staré stavby

Zákoník o katastru nemovitostí se v od nového roku změnil docela radikálním způsobem. Jednou z velice důležitých změn je například to, že nové stavby se automaticky stávají součástí pozemku, takže se nezapisují do katastru nemovitostí individuálně, jelikož jsou součástí již zapsaného pozemku.

Problém může samozřejmě nastat, pokud chcete postavit nemovitost na pozemku, který vám nepatří. A nemusí to být pouze problémy s majitelem, na jehož pozemku chcete stavět, ale mohou to být také problémy s bankou, u které máte hypotéku. Pojďme se nyní blíže podívat na situaci, kdy chcete stavět na cizím pozemku.

Podle nového zákona by mělo platit, že pokud postavíte nemovitost na cizím pozemku, které k pozemku přirůstá, tak se vlastníkem stává majitel pozemku. To samozřejmě neplatí, ale některé věci z tohoto plynou. Vy tímto získáte určité virtuální stavební právo, které trvá devadesát devět let. Kromě tohoto bude mít také majitel pozemku předkupní právo na vaši nemovitost, pokud byste se ji rozhodli prodat.

Vy také budete mít předkupní právo na pozemek vlastníka, pokud by se jej on rozhodl prodat. K tomuto se ale ne moc rády staví banky, které mohou zaujmout postoj, kdy vám nedají hypotéku právě z toho důvodu, že budete stavět na cizím pozemku. Tento nový zákon bude platit pouze pro nové stavby v roce 2014. Pokud máte zapsaný dům v katastru nemovitostí, tak se vás žádné změny netýkají.

Vložil Katastr nemovitostí informace | Štítek , , , | Zanechat komentář

Změna zápisu v katastru nemovitostí

Změna zápisu v katastru nemovitostí je potřeba v takových případech, kdy například chcete změnit způsob využívání stavby. V takových případech musíte postupovat podle přesně předepsaného postupu.

Celá změna zápisu v katastru nemovitostí se se ohlašuje na základě ohlášení vlastníka dané nemovitosti nebo jiného člověka, který je k tomuto oprávněný. Pokud tedy budete chtít zahlásit změnu způsobu využití stavby, tak s tím v první řadě musí souhlasit daný stavební úřad. Vy tedy, jako oprávněná osoba, musíte ohlásit změnu a čekat, jak se k tomu příslušný stavební úřad vyjádří.

Pokud se dočkáte kladného vyjádření od stavebního úřadu, tak je vám do třiceti dnů zasláno oznámení o schválení. Pokud se dočkáte na druhou stranu záporného vyjádření od stavebního úřadu, tak je vám opět do třiceti dnů zasláno příslušné oznámení o zamítnutí. Ještě může nastat situace, kdy vám do třiceti nedojde žádné oznámení, tedy ani o schválení, ani o zamítnutí.

V takovém případě se toto bere jako souhlas stavebního úřadu, který je udělen takzvaně mlčky. Ke změně v zápisu, konkrétně o změně způsobu využití stavby, mohou mít také co říct například vaši sousedé nebo jiné třetí osoby. Tomuto tak je v případech, kdy se jich změna nějakým způsobem dotýká. Vše se pak řeší ještě za pomoci správního řízení.

Vložil Zápis do katastru nemovitostí | Štítek , , , | Zanechat komentář