Lhůty, pravidla a další informace o zapisování do katastru

Archív štítků: Zápis garáže

Zápis garáže do katastru nemovitostí

V prvé řadě je nutno říct, že garáž se zapisuje do katastru nemovitostí pouze v těch případech, ve kterých je zkolaudována jako garáž. Pokud tedy nedojde k její kolaudaci, tak je považována pouze jako určitá část domku, parcely a tak podobně. Co všechno se tedy při zápisu do katastru nemovitostí eviduje?

Dochází zde k zápisu vlastnického práva, zástavního práva, práva odpovídajícímu věcnému břemeni, předkupního práva s účinky práva věcného a dalších práv, která mohou být případně stanovena zákonem. Zápisem se pak rozumí poznámka, záznam, vklad a výmaz poznámky, záznamu a vkladu. Pokud jde o řízení k povolení vkladu věci do katastru nemovitostí, tak se jedná vlastně o právní úkon.

Ten začíná tehdy, kdy doručíte na příslušný katastrální úřad písemný návrh. Tento návrh pak musí ze zákona obsahovat označení daného a příslušného katastrálního úřadu, dále příjmení a jméno, rodné číslo fyzické osoby a trvalý pobyt. Dále také, pokud jsou účastníci řízení, název, IČO a sídlo právnických osob. Dále zde musí být bezpodmínečně uvedeno označení práv, jako třeba zástavních, vlastnických, předkupních a tak podobně, které se budou do katastru nemovitostí zapisovat.

K návrhu se pak podává také příloha, kde by měla být listina, plná moc, úředně ověřené překlady listin, výpisy z obchodního rejstříku a tak podobně. Na veškeré náležitosti se můžete podívat na oficiální stránky katastru nemovitostí.

Vložil Zápis do katastru nemovitostí | Štítek , , , , | Zanechat komentář